www.mobarn.noVåre barnehager

MoBarns kjernevedier

Sammen har alle MoBarns barnehager utarbeidet felles kjerneverdier. Alle ansatte i vår barnehage skal strebe etter å nå alle disse verdiene og stå inne for dem.

MoBarns kjerneverdier

 

Medvirkning: Mobarns personale er deltakende, lojale og aktive

Omsorg: Mobarns personale viser gode holdninger og empati,skaper nærhet, trygghet og trivsel 

Barnefokus: Mobarns personale er engasjerte og deltaktige i barnas lek, læring, opplevelser og utvikling

Ansvar: Mobarns personale er faglig oppdatert og dyktige på dokumentasjon, samarbeid, trivsel og HMS

Respekt: Mobarns personale er profesjonelle, viser raushet, toleranse, fremmer menneskelig likeverd og respekterer ulikheter

Nærhet: Mobarns personale er tilstedeværende og trives på jobben. De har god helse til å jobbe i barnehagen og er engasjerte og pliktoppfyllende